10. júla 2024

Trestný poriadok prikazuje ako majú Orgány činné v trestnom konaní, polícia a prokurátor konať a ako ma prebiehať vyšetrovanie. 

To je ale na Slovensku len teória.

Trestný poriadok presne hovorí: 

§ 2 Základné zásady trestného konania 

(10)

Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti a to, v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

Nie som jediný, ktorému sa to deje a sám sa čudujem, že až teraz sa o tom začalo viac hovoriť, lebo v niektorých prípadoch si polícia robí čo sa im zachce, nikto s tým nič nespraví a navzájom sa kryjú.

V deň, ako ma vzali nezákonne do väzby 23.03.2023 – 20 metrov od výsluchovej miestnosti som mal dôkazy, ktoré by jednoznačne dokázali moju nevinu. Prokurátor mi nedovolil doložiť do spisu dôkazy o ktorých mám vedomosť, vedel som kde boli a chcel som ich predložiť. 

Teraz keď už v spise dôkazy sú, no neustále ich statočne vyšetrovateľ aj prokurátor ignorujú, ako keby tam ani neboli.

Ako som sa dozvedel pri poslednom nahliadnutí do spisu, polícia disponovala už začiatkom roka 2023 niektorými výpismi z učtov, ktoré hovoria o mojej nevine.

Po vzatí do väzby cca. 27.03. 2023 advokát prefotil vraj kompletný vyšetrovací spis. Výpisi tam neboli.

V lete 2023 sa druhý krát robila kópia z kompletného vyšetrovacieho spisu a výpisi tam neboli.

Žiadal som splnomocniť moju mamu, nech mi výpisy zabezpečí ona, no samozrejme, že to prokurátor nedovolil.

Až po 6 mesiacoch, ktoré som bol vo väzbe t.j. 28.09.2023 sa rozhodol vyšetrovateľ ma konečne vypočuť, aj keď som o to žiadal permanentne celé obdobie. Nahliadol som aj do ‘’ževraj“ kompletného spisu.

Samozrejme, že ani v spise a ani v obsahu kompletného vyšetrovacieho spisu nebolo o výpisoch z účtov ani zmienka.

Zrazu 05.10. 2023 pri pokračovaní vo výpovedi sa objavila časť výpisov v spise. Ževraj ich mal operatívec a nevrátil ich do spisu. 

“’Mal ich asi v pivnici niekde“, keď mu to trvalo až pol roka’môjho pobytu vo väzbe. 

Požiadal somo vyhotovenie kópii z výpisov z účtov. Upozorňoval som, že tam nie je ani 20 % z výpisov účtov, aj keď nimi polícia už dávno disponovala. Dostal som nekompletné, nečitateľné a nepužiteľné výpisy.

Stačilo to k tomu, aby som poukázal , že sa skutok nemohol stať, ako sa mi kladie za vinu a okrem dohodnutých výpovedí udajných svedkov, nemá polícia nič. Dokázal som, že sa dohodli a že evidentne klamali a sami sa obohatili. OČTK to stále úplne ignorujú aj ked Trestný poriadok aj Ústava SR hovorí niečo iné.

Od apríla 2024 predkladám OČTK reálne návrhy na dokazovanie.

Podľa Trestného poriadku

§ 34 Práva a povinnosti obvineného

(1)

Obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, má však právo odoprieť vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. Má právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom.

S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis.

Má právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky. Obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu.

Mňa vypočuli skoro po 6 mesiacoch v nezákonnej väzbe (aj keď som o to žiadal skoro každé dva týždne). Dodnes som nedokončil výpoveď a nedostal som možnosť sa vyjadriť ku všetkému, čo sa mi kladie za vinu. Moje návrhy na dokazovanie OČTK úplne ignorujú. Dokonca vyšetrovateľ nepovažoval za potrebné sa k nim ani len vyjadriť, zaujať akékoľvek stanovisko, proste ich celý ten čas ignoruje. 

Prokuratúra sa vyjadrila, že je to taktika vyšetrovania. 

Ako to može byť taktika vyšetrovania, keď zákonna základná lehota väzby je 7 mesiacov,kde sa má všetko ukončiť a Trestný poriadok a Ústava hovorí o niečom inom? Má byť dodržaná rovnosť zbraní, právo na spravodlivé konanie a v oboch smeroch vykonávať úkony svedčiace pre aj proti. 

Vyšetrovateľ u mňa vypočul cca. 60 svedkov. Z toho len cca 4-5 ľudí, ktorých som navrhol ja, aj keď som reálne navrhoval cca. 20 svedkov. 

Tí, ktorých si OČTK zabezpečila sama, týto svedkovia potvrdili moje tvrdenia a dôkazy, ale OČTK to nestačí a zasa to ingnorujú, pretože to hovorí o mojej nevine.

Vo výpovediach sú veľké a evidentné rozpory, ktoré je potrebné odstrániť, preto som žiadal X-krát o konfrontácie a doteraz sú tieto moje žiadosti úplne ignorované, kedže nebola žiadna konfrontácia. Tam dokážem, že svedkovia klamú a že som nevinný.

Viacero svedkov potvrdilo, že falošné listinné dôkazy maju od Miroslava P. Tak som navrhol, aby OČTK spravil znalecký posudok na jeho telefón a tlačiareň, kedže je reálne a dôvodné podozrenie, že boli použité k trestnej činnosti. OČTK to samozrejme ako inak ignoruje.

V mojom aute som mal dôkazy, ktoré svedčia o mojej nevine, no “’z ničoho nič sa stratili’’.

Nikto nevie, kde sú a predpokladám, že sa nikdy nenájdu, lebo dokazujú moju nevinu.

Vo väzbe som sa stretol s chlapcami a potvrdili mi, že som nebol jediný. 

Údajným obvineným miznú ich listinné dôkazy z vyšetrovacieho spisu, výpisy z učtov. Pred sudcu chodia nekompletné vyšetrovacie spisy, vyšetrovatelia nepovažujú za potrebné ak niečo obvinený navrhne a chce nedaj bože dokázať a vie dokázať svoju nevinu.

Deje sa to na všetkých stupňoch polície a bohužiaľ aj prokuratúry a súdu.

Odsúdia neviného človeka, len preto, že môžu a časť chcú.

Rozprávame o právach menšín, ľudí, mužov, žien. Často sú pochody a protesty.

Sami máme ale chaos a svojvôľu vo výkonnej moci, ktorá by mala ľudí chrániť a nie ničiť im životy.

Mgr. Tomás Udič

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama