15. októbra 2023

Rodina obvineného muža  zo znásilnenia a ich synovca Martina N. Z týrania 29 ročnej Evy tvrdí, že išlo o pomstu zo strany obete. Vyjadrili sa tak pre televíziu JOJ  manželka a dcéra sexuálneho devianta. Podľa ich verzie mala  29 ročná Eva týrať svoje dieťa tvrdí to Evin druh, ktorý je zároveň synovec obvineného zo znásilnenia ten práve Evu udal na polícii.

Následne, ako pomstu si poškodená Eva mala vymyslieť  túto verziu o znásilnení a tyrani. Dôkazné materiály vypracovanou políciou  v Medzilaborciach a následne vo Zvolene, kde prípad bol odstúpení tamojšiemu vyšetrovaciemu oddeleniu policajného zboru, však obvineného delikventa usvedčujú zo spomínaného zločinu znásilnenia  a jeho synovca z týrania blízkej a zverenej osoby.

Eve na základe obvinenia zo strany jej druha  M. Nistora bolo dieťa odobrané a následne úradmi umiestnené do jeho rodiny vo Výrave. Až potom, čo naša redakcia spravodajstva PRESS.TV zverejnila reportáž  o celej kauze, dieťa z rodiny odobrali a umiestnili do  centra pre deti a rodiny. Podľa policajnej správy Evu jej druh týral takým spôsobom, že ju pravidelne  bil a skoro každý  deň jej zakazoval jesť, tiež jej držal pri hlave  nabitú vzduchovú zbraň. Následne jej z brucha vykopol plod dieťaťa.Členovia z tejto rodiny boli prednedávnom odsúdení  z drogovej trestnej činnosti.

Video zdroj:https://www.noviny.sk/video/d00524eb-67b8-4c4c-b430-d01bf54bd427/ide-o-pomstu

Zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že:

Od presne nezistenej doby začiatkom roka 2018 do presnejšie nezistenej doby leta 2022 v rodinnom dome obci Výrava, počas vzájomného spolužitia s poškodenou Evou Píšovou, bytom Výrava  okres Medzilaborce, t. Č. Prechodne bez prihlásenia Nevoľný okres Žiar nad Hronom, ju najmä pod vplyvom alkoholu vystavoval verbálnym útokom, ponižovaniu, vulgárne jej nadával a opakovane nekontrolovane fyzicky napádal bytím, kopa ním po celom tele, vrátane hlavy, údermi rukou zovretou v päsť do oblasti hlavy, pričom, k bitkám ešte počas spolužitia v obci Výrava dochádzalo takmer denne, a to aj bez príčiny, po použitého alkoholu a návrate domov ju hneď fyzicky napádal údermi otvorenou dlaňou do tváre, jej mobilný telefón počas konfliktu rozbil udiera ním o jej hlavu, počas konfliktov po nej hádzal sklenené fľaše, čoho svedkami boli, aj ich spoločné deti, pričom následkom týchto fyzických atakov boli hematómy na nohách, aj tvári či hrče na hlave; počas šiesteho mesiaca tehotenstva so synom v roku 2018 ju tiež fyzicky 

napadol, kedy ju dobil  a dokopal, aj do brucha, no na ošetrení nebola z dôvodu, že nemala kam ísť, nemala telefón a vo večerných hodinách, kedy ku skutku došlo, si nemala, ako privolať pomoc, fyzicky ju napádal, aj počas gravidity s dcérou, tentoraz však len po tvári, následkom čoho boli hematómy v tejto oblasti; počas spolužitia vo Výrave jej bezdôvodne zakazoval jesť, oznámenie však na neho nepodávala z obavy o svoje zdravie a život, 

od presnejšie nezistenej doby v lete 2022 do dňa 30. 10. 2022 na farme v obci Nevoľné č. 409, vrátane budovy na farme označovanej ako, váha“, Počas vzájomného spolužitia s poškodenou Evou Píšovou, narodená 22. 7. 1994, bytom Výrava 69, okres Medzilaborce, ju najmä pod vplyvom alkoholu pri návrate domov napádal, správal sa voči nej agresívne, opakovane, spravidla každý druhý deň, niekedy aj denne je najprv vulgárne nadával a ponižoval, nakoľko ju neustále podozrieval z nevery kurva, piča, už chceš jebať“ Tiež jej hovoril, že je, krkavčia matka“ A potom ju zbi, zakazoval jej jesť, povedal jej, že ju zabije, v mesiaci september 2022 jej na farme v obci Nevoľné pri hlave držal nabitú vzduchovú zbraň a vyvolával v nej ešte väčší strach a obavu o život a zdravie.

Zo strachu pred ním nespávala v noci vedľa neho, ale na zemi, tiež ju 26. 10. 2022 na chodbe v objekte č. 409 v obci Nevoľné počas gravidity opakovane kopal do brucha, následkom čoho došlo k silnému krvácaniu a potratu plodu s nutnosťou hospitalizácie a operačného zákroku, ktoré predstavovalo ohrozenie jej života v dôsledku straty krvi, na, čo bol nadriadeným zamestnancom, so súhlasom zamestnávateľa z ubytovne a zamestnania na farme v Nevoľnom vykázaný; ďalej počas spolunažívania s poškodenou na farme v obci Nevoľne neprimerane fyzicky napádal maloleté E. P.

Údermi po hlave, následkom čoho v jednom prípade spadla na zem a cvakli jej z by pričom ju bil pomerne veľkou silou, taktiež ju chytil odzadu za hlavu a udrel o stôl, na, čo maloletá narazila ústami a zubami o hranu stola, zaliala ju krv a rozplakala sa, kde ju následne držiac za vlasy odtiahol do kúpeľne a sprchoval ju studenou vodou, tiež, keď maloletá mrnkala v čase, keď obvinený ležal na izbe po predchádzajúceho nadmerného použitého alkoholu, tak ju chytil a hodil o zem, kde maloletá zostala nehybne ležať, vadilo mu, keď maloletá mrnkala, vtedy jej dával facky, čo sa stalo asi štyrikrát, jedenkrát ju kopol do zadku tak, že odletela do jarku, odkiaľ ju vyťahovala Eva Píšová, kde takýmto konaním poškodenej Eve Píšovej spôsobil hematómy po tele a monokle, od tej doby má poruchy spánku, bojí sa a pociťuje strach z obvineného, rovnako ako aj maloleté E. P. Ktorá od tej doby má strach z vody a prestala rozprávať, čím obvineným svojím konaním u Evy Píšovej a u maloletej znižoval ich dôstojnosť, vyvolával L r ich strach, nervozitu a neistotu,
Tedaje odôvodnený záver, že:

Obvinený: M.N. blízkej osobe spôsoby fyzicky utrpenie a psychické utrpenie bytím, kopa ním, údermi, ponižovaním, vyhráža ním, vyvolávaním strachu a stresu, ktoré ohrozilo jej fyzické a psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, bezdôvodným odopieraním stravy a taký čin spáchal závažnejším spôsobom konania – so zbraňou a po dlhší čas,
2 čím mal spáchať‘
zločin: týranie blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 odsek 1 písmeno a, písmeno b, odsek 3 písmeno d Trestného zákona s poukazom na § 138 písmeno a, písmeno b Trestného zákona štádium: dokonaný trestný čin forma trestnej súčinnosti: jeden páchateľ vo veci.

Odôvodnenie:
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Žiar nad Hronom (d’alej len „vyšetrovateľ“) uznesením pod ČVS: ORP-409/1-VYS-ZH-2022 z dňa 06.12.2022 podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku začal trestné stíhanie za zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 pís m. A), ods. 3 pís m. D) Trestného zákona s poukazom na § 138 pís m. B) Trestného zákona.
Následne vyšetrovateľ uznesením pod ČVS: ORP-409/1-VYS-ZH-2022 z dňa 08.12.2022 podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vzniesol obvinenie Martinovi.N, za zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 pís m. A), pís m. B), ods. 3 pís m. D) Trestného zákona s poukazom na § 138 pís m. A), pís m. B) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že od presne nezistenej doby začiatkom roka 2018 do presnejšie nezistenej doby leta 2022 v rodinnom dome č. 98 v obci Výrava, počas vzájomného spolužitia s poškodenou Evou Píšovou, nár. 22.07.1994, trvale bytom Výrava , ju najmä pod vplyvom alkoholu vystavoval verbálnym útokom, ponižovaniu, vulgárne jej nadával a opakovane nekontrolovane fyzicky napádal bytím, kopa ním po celom tele, vrátane hlavy.

Údermi rukou zovretou v päsť do oblasti hlavy, pričom k bitkám ešte počas spolužitia v obci Výrava dochádzalo takmer denne, a to aj bez príčiny, po použitého alkoholu a návrate domov ju hneď‘ fyzicky napádal údermi otvorenou dlaňou do tváre, jej mobilný telefón počas konfliktu rozbil udiera ním o jej hlavu, počas konfliktov po nej hádzal sklenené fľaše, čoho svedkami boli, aj ich spoločné deti, pričom následkom týchto fyzických atakov boli hematómy po nohách, aj na tvári či hrče na hlave; počas šiesteho mesiaca tehotenstva so synom v roku 2018 ju tiež fyzicky napadol, kedy ju dobil a dokopal, aj do brucha, no na ošetrení nebola z dôvodu, že nemala kam ísť, nemala telefón a vo večerných hodinách, kedy ku skutku došlo, si nemala, ako privolať pomoc, fyzicky ju napádal, aj počas gravidity s dcérou, tento raz však len po tvári, následkom čoho boli hematómy v tejto oblasti; počas spolužitia vo Výrave jej bezdôvodne zakazoval jesť, oznámenie však na neho nepodávala z obavy o svoje zdravie a život; a život a zdravie svojich detí.

Od presnejšie nezistenej doby v lete 2022 do dňa 30.10.2022 na farme na adrese Nevoľné č. 409, počas vzájomného spolužitia s poškodenou Evou Píšovou, nár. 22.07.1994, trvale bytom Výrava č. 69, ju najmä pod vplyvom alkoholu počas spolužitia v obci Nevoľné pri návrate domov sa pod vplyvom alkoholu správal voči poškodenej agresívne, opakovane, spravidla každý druhý deň, niekedy aj denne jej najprv vulgárne nadával a potom ju zbil, zakazoval jesť v mesiaci september 2022 jej na farme v obci Nevoľné pri hlave držal nabitú vzduchovú zbraň a vyvolával ✓ nej ešte väčší strach a obavu o život a zdravie, zo strachu pred ním nespávala v noci vedľa neho, ale na zemi, tiež ju 26. októbra 2022 na chodbe v objekte v obci Nevoľne počas gravidity tretieho spoločného dieťaťa opakovane kopal do brucha, následkom čoho došlo k silnému krvácaniu a potratu plodu s nutnosťou hospitalizácie a operačného zákroku, na, čo pol kompetentnými z ubytovne a zamestnania na farme v Nevoľnom vykázaný.

Ď’alej počas spolunažívania s poškodenou na farme v obci Nevoľne neprimerane fyzicky napádal aj maloleté E.P. Nár. 23.10.2020 údermi po hlave, následkom čoho v jednom prípade spadla na zem a cvakli jej zuby, pričom ju bil pomerne veľkou silou, taktiež ju chytil odzadu za hlavu a udrel ju o stôl, na, čo mal. E.P. Narazila ústami a zubami o hranu stola, zaliala ju krv a rozplakala sa, kde ju následne držiac za vlasy odtiahol do kúpeľne a sprchoval ju studenou vodou, tiež, keď mal. E.P. Mrnkala v čase, keď obvinený ležal na izbe po predchádzajúceho nadmerného použitého alkoholu, tak ju chytil a hodil o zem, kde maloletá zostala nehybne ležať, vadilo mu, keď maloletá mrnkala, vtedy jej dával facky, čo sa stalo asi štyrikrát a jedenkrát ju kopol do zadku, následkom čoho odletela maloletá do jarku, odkiaľ ju vyťahovala Eva Píšová, kde takýmto konaním poškodenej Eve Píšovej spôsoboval hematómy po tele a monokle, od tej doby má poruchy spánku, bojí sa a pociťuje strach z obvineného rovnako, ako aj mal. E.P. Ktorá od tej doby má strach z vody a prestala rozprávať, čím obvineným svojim konaním u Evy Píšovovej a u mal. E.P znižoval ich dôstojnosť, vyvolával u nich strach, nervozitu a neistotu.Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama