1. júna 2023

Na základnej škole Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Bele žiačka ostrihala svojej spolužiačke vlasy bez toho aby si niečo Anna Elizabeth všimla. Ostatní spolužiaci počas vyučovacej hodiny mali hrať hru pre dospelých takzvanú (fľašu) a práve neposlušné dievča šiesteho ročníka dostala za úlohu ostrihať vlasy svojej rómskej spolužiačke.

Na to, že Elizabeth prišla o vlasy ju upozornila iná spolužiačka ktorej sa táto nechutná hra vôbec nepáčila. 12-ročná žiačka šiestej triedy prišla domov s plačom a celú vec vyrozprávala rodičom. Otec Anny Elizabeth sa okamžite vybral do školy aby zistil čo vlastné robila pani učiteľka počas vyučovacej hodiny keď jeho dcérka prišla o vlasy a prečo vlastne ostatní žiaci v triede hrali hru pre dospelých. Na miesto privolal aj políciu.

Podľa vyjadrenia hovorcu KRZP Prešov pre redakciu spravodajstva PRESS.TV Crime Daniela Džobánika nešlo o trestný čin, a tak si celú nepríjemnú záležitosť ma vyriešiť škola podľa vlastného uváženia. Kontaktovali sme preto školu aby sme zistili aké dôsledky v danej veci vyvodila. Riaditeľ školy RNDr. Emil Valek, PhD, nám poskytol zápisnicu ktorú v plnom znení zverejňujeme.
Zápis z prešetrenia incidentu na hodine VYV 29.5.2023
Popis situácie vyučujúcej:
Predmetný incident sa stal na hodine VYV dňa 29.05.2023. Žiaci dostali príkaz dokončovať výtvarné práce. Tí, ktorí
odovzdali svoje práce, sa mohli pripravovať na ďalšiu hodinu, poprípade písať úlohy, mohli ďalej kresliť alebo sa
pohrať. Žiaci pracovali individuálne, ale aj v skupinách (max.5 žiakov). Učiteľka upozornila žiačku A, aby pracovala,
ale nemala pomôcky, preto sedela na svojom mieste.

Ku koncu hodiny žiak B vymyslel hru Pravda, láska a odvaha,
v ktorej žiačka C dostala úlohu odstrihnúť vlas žiačke A. Keďže to bolo na konci hodiny tesne pred zvonením,
učiteľka pracovala na PC a nevšimla si, čo sa stalo. Cez prestávku, keď sa to dozvedela vyučujúca od triednej
učiteľky, vrátila sa do triedy a situáciu riešila tým, že sa žiačka C ospravedlnila žiačke A za to, čo vykonala. Na znak
priateľstva si obidve žiačky podali ruky. V poobedňajších hodinách telefonovala vyučujúca s otcom žiačky A.
S otcom žiačky A dňa 29.5.2023 niekoľkokrát telefonovala aj triedna učiteľka žiačky.

Prešetrenie situácie vedením školy:
30.05.2023 na 5. hodine p. riaditeľ školy spolu s p. zástupcom školy prešetrili incident v triede 6.B. Žiaci boli
upovedomení, že musia vravieť len pravdu, nesmú zamlčovať, ani pridávať a meniť fakty. V úvode vyučujúca zadala
žiakom pokyny na vyučovaciu hodinu. Počas hodiny žiaci, ktorí svoju prácu odovzdali, dostali od vyučujúcej pokyn,
že si môžu kresliť, robiť si domáce úlohy, alebo sa spoločne hrať.  Vyučujúca bola po celý čas prítomná v triede.
Skupina 5 žiakov, ktorí hrali spoločnú hru (Pravda, láska a odvaha) presne ukázali miesta, kde a ako sedeli, popísali
ako hra prebiehala a ako sa daný incident stal.

V priebehu hry zadal žiak B úlohu žiačke C, aby odstrihla vlas žiačkeA. Zainteresovaní žiaci sa zhodli, že žiačke A bol odstrihnutý vlas v dĺžke 2 cm. Žiačka A o danom incidente nevedela (odstrihnutie vlasu). Dozvedela sa to odspolužiačky sediacej pred ňou.
OPATRENIA
Triedna učiteľka
30.05.2023 na 6. hodine znovu prerokovala so žiakmi školský poriadok a jeho dodržiavanie
upozornila žiakov na správanie sa v triede, používanie ostrých predmetov ako sú nožnice a pod.
Vedenie školy
pohovory s rodičmi, oboznámenie s udelenými výchovnými opatreniami voči žiakom B a C.
pohovory s vyučujúcou, upozornenie na pochybenie
pohovory s jednotlivými žiakmi. Otec žiačky tvrdí, že škola celú vec rafinovane  prekrútila tak aby na ňu nebolo zvrhnuté zlé svetlo.

Porite si video vyjadrenie otca Elizabeth

Danu situáciu rieši aj poslanec NRSR Peter Pollák, ktorý sa včera k danéj téme vyjadril na svojej facebookovej stránke.

ŠIKANA NA ŠKOLÁCH JE NEPRÍPUSTNÁ
Včera som dostal podnet ohľadne šikany na škole. Podľa slov rodičov poškodeného dievčaťa, ich dcére počas vyučovania a za prítomnosti učiteľky spolužiačka ostrihala vlasy.
Rodičia dievčaťa upovedomili školu ale aj políciu, ktorí zatiaľ voči aktérom nekonali. Preto podávam podnet na komisára pre deti a verejného ochrancu práv, ktorý tento prípad prešetria.
Odmietam akúkoľvek šikanu na školách, vrátane šikany rómskych detí, ktoré sú často segregované a šikanované už len pre ich farbu pleti.
Pozrite si vyjadrenie poslanca NRSR Petra Polláka

Redakcia spravodajstva PRESS.TV Crime 

Foto zdroj:https://svetevity.sk/

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama