3. apríla 2024

Aktuálne sa rieši porušovanie ľudských práv a dodržiavanie Ústavy SR a dohovorov. Vláda a parlament poukazujú na účelovú prácu niektorých orgánov činných v trestnom konaní a porušovanie ľudských práv. Aj k voly tomu je zrušená špeciálna prokuratúra. Rieši sa aj ústavnosť Ústavného súdu SR a dodržiavanie Ústavy zo strany OČTK a súdov.

21. 2. 2024 Krajská prokuratúra Prešov JUDr. Martin S. podal návrh predĺženie lehoty mojej väzby. Už skoro rok (7+5) som nezákonne vo väzbe a Krajská prokuratúra Prešov považuje za potrebné mi ešte 2x predlžiť lehotu väzby. Nechcem tu hodnotiť prácu prokuratúry, ale uvediem len postrehy, fakty a opriem sa o zákon a Ústavný súd SR. Nech si každý spavý názor sám. Možno sa v tom aj sami nájdete, lebo nie som jediný komu sa niečo také deje. V zmysle § 76 ods. 3 Trestného poriadku predĺžiť lehotu väzby možno len vtedy, ak návrh na predlženie väzby bol podaný včas a ak nebolo možné pre obťažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie skončiť a prepustením obvineného na slobodu hrozí, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania.

V zmysle rozhodnutia ÚS spis. Zn. 11/01 v súlade so základným princípom, že väzba má trvať len nevyhnutnú dobu a je v záujme obvineného, aby väzba nebola bezdôvodne predlžovaná ihneď na maximálnu zákonom prípustnú dobu.

V návrhu prokurátor neuviedol žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by napĺňali zákonné podmienky predlženia väzby, konkrétne neuviedol v čom spočíva obťažnosť predmetnej veci, alebo iné závažné dôvody a skutočnosti a aj neuviedol ako ja môžem zmariť alebo podstatne sťažiť dosiahnutie účelu trestného konania. V návrhu nie je konkretizované, koho je ešte potrebné vypočuť priamo k mojej osobe.

Doposiaľ neboli skončené znalecké dokazovanie a analýzy v súvislosti so znaleckým dokazovaním, táto skutočnosť nemôže byť vyhodnotená v môj neprospech, keďže ide o prieťah na stráne štátu, nemôže mať za následok predĺženie lehoty väzby, najmä nie za situácie, keď OČTK mali a majú všetky listiny a zariadenia už dávno k dispozícií. V tejto súvislosti zdôrazňujem, že od začiatku spolupracujem s OČTK, dobrovoľne poskytujem všetky dokumenty a informácie , nerobím žiadne prieťahy v konaní, sám žiadam o realizáciu úkonov.

Prokurátor vo svojom návrhu bez relevantnej konkretizácie neuviedol prečo nebolo možné vyšetrovanie ukončiť v už raz predlženej lehote väzby t. j. počas 12-ich mesiacov. Pritom dôvody predlženia väzby, tak ako sú uvedené v § 76 ods. 3 T.P. musia byť splnené kumulatívne. OČTK v trestnom konaní mali dostatok času na to, aby vykonali dokazovanie v potrebnom rozsahu. Liknavosť a pomalosť OČTK v trestnom konaní nemôže byť dôvodom na porušenie môjho ústavného práva na bezprieťahové, prednostné a urýchlené pojednávanie v zmysle uzn. Najvyššieho súdu SR publikovaného pod č. R 24/1999. Je nemysliteľné, aby sa lehota trvania väzby viackrát predlžovala bez závažných dôvodov a bez toho, aby boli porušené ústavné práva obvineného na bezprieťahové, prednostné a urýchlené prerokovanie väzobnej veci. Nepovažujem za zákonom vyžadovanú obťažnosť veci tvrdený rozsah spisového materiálu a zložitosť dôkaznej situácie, lebo prokurátor o rozsahu a náročnosti veci vedel počas celého prípravného konania a podľa toho si mal naplánovať úkony a svoj postup vo veci.

Je nezrozumiteľné prečo nedošlo k realizácií úkonov uvedených v predchádzajúcom návrhu na predĺženie väzby so septembra 2023. resp. bude k ním dochádzať s viacmesačným, takmer polročným oneskorením? Musím nutne konštatovať, že väčšina procesných úkonov uvedených v návrhu na predlženie väzby so 9/202323 nebolo vykonané aj napriek dlhému časovému obdobiu a taktiež poukazujem aj na skutočnosť, že ani podstatná časť mnou navrhovaných dôkazov nebolo realizovaná, pričom podstatnú časť z nich som navrhoval vo svojom návrhu z mája 2023.

Z celkového pohľadu na rýchlosť a plynulosť konania nie je možné akceptovať naplánovanie jednotlivých úkonov, tak aby OČTK v konaní už nevykonávali žiadne podstatné úkony a čakali len na výsledok znal. Dokazovania, alebo aby prokurátor lehoty predlžoval z dôvodu prípravného uplatňovania mojich budúcich procesných práv. Zároveň niektoré úkony aj keď ich prikázal súd sú naplánované s veľmi dlhým časovým odstupom. Napríklad môj výsluch s oneskorením 9 mesiacov od posledného výsluchu začiatkom októbra 2023.

Aj keď o výsluch žiadam permanentne stále OČTK to ignoruje. V zmysle Rozhodnutia Ústavného súdu SR č. 90/2020 a podľa ustálenej súdnej praxe, aby mohla byť osoba vo väzbe ponechaná, musia byť splnené štyri základné podmienky. Napr. štvrtou: nevyhnutnou podmienkou je, aby orgány činné v trestnom konaní postupovali vo veci s osobitnou starostlivosťou a urýchlením.

V zmysle uznesenia NS SR spis. zn. 3Tost/1/2020 potreba vykonania ďalších výsluchov svedkov a vypracovania znaleckých posudkov a zabezpečenia iných dôkazov, z ktorých podstatná časť mohla byť s poukazom na skoršiu vedomosť OČTK o tejto potrebe vykonaná a identifikovaná už podstatne skôr, má síce nepochybný význam pre riadne a úplné zistenie skutkového stavu, avšak pokiaľ v rámci predĺženej lehoty väzby OČTK neupravia tomu zodpovedajúcim spôsobom promptnosť svojho postupu pri zabezpečovaní dôkazov za účelom riadneho zistenia skutkového stavu v trestnej veci väzobne stíhanej obvinenej osoby, bude namieste preferovať ochranu osobnej slobody trestne stíhanej a doteraz neodsúdenej osoby nad záujmom štátu na ničím nerušenom priebehu trestného stíhania.

Ja som 7 mesiacov vo väzbe, v októbri mi väzbu predlžili o 5 mesiacov – a OČTK chcú ďalšie aj keď porušujú moje práva. Nič nebráni viesť vyšetrovanie, ako určuje zákon na slobode. Dňa 4. 3. 2024 som mal výsluch na súde v Poprade u sudcu JUDr. Richarda B. o predlženie väzby, pre rozsiahlosť mojej argumentácii, rozhodnutie sudca dal na 7. 3. 2024. A viem že sa budeme obe strany odvolávať.

https://www.icjk.sk/95/Kseftovali-s-Bodorovymi-znamymi-aj-s-Matovicovym-manazerom-Schema-ich-biznisu-napadne-pripomina-pranie-spinavych-penazi

https://www.slovenskyreporter.sk/7-rokov-na-slovensku/?amp=1

Redakcia spravodajstva a Erik Hilár Lakatošovie PRESS.TV a www.crime.sk

Foto zdroj: https://www.sme.sk/?ref=menu

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama