23. novembra 2023

Košice, Bratislava, 23. 11. 2023

Štát plánuje odstrániť dvojzmennú prevádzku na základných školách, ktoré vzdelávajú znevýhodnené rómske deti. Zvolené riešenia však prehlbujú ich segregáciu. Ministerstvo školstva SR venuje v súčasnosti pozornosť riešeniu problému dvojzmennej prevádzky, ktorému čelia niektoré základné školy na Slovensku. Ministerstvo zverejnilo výzvu, v rámci ktorej môžu zriaďovatelia týchto škôl žiadať o finančné prostriedky z plánu obnovy na odstránenie daného problému prostredníctvom rozšírenia školských kapacít.

Mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva a Amnesty International Slovensko však upozorňujú na to, že dvojzmenná prevádzka sa týka prakticky len základných škôl v blízkosti vylúčených rómskych komunít, ktoré vzdelávajú rómske deti segregovane. Ďalšie rozširovanie týchto škôl je podľa nich v rozpore s vnútroštátnou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou aj nedávnymi rozsudkami Najvyššieho súdu SR. Dôsledkom ich rozširovania totiž bude len ďalšie udržiavanie a prehlbovanie segregácie rómskych detí na týchto školách.

Organizácie preto vládnym predstaviteľom adresovali verejnú výzvu, v ktorej ich žiadajú o bezodkladné prijatie krokov, ktoré povedú k desegregácii týchto škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl už v auguste 2022. Jej jasne deklarovaným cieľom je rozšíriť kapacity príslušných škôl prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. Aktuálne – k 10. Novembru 2023 – ministerstvo podporilo projekt jedného žiadateľa, ktorým je obec Ostrovany.

1 Základnú školu s dvojzmennou prevádzkou v tejto obci navštevujú výlučne deti z miestnej znevýhodnenej rómskej komunity. Škola sa nachádza priamo v časti obce obývanej touto komunitou.V súvislosti s touto výzvou je od mája 2023 otvorená súbežne aj ďalšia výzva ministerstva, ktorej cieľom je poskytnúť finančné prostriedky žiadateľom na zabezpečenie projektu na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl. 2 V oboch výzvach ministerstvo prerozdeľuje finančné prostriedky Európskej Únie z Plánu obnovy a odolnosti. V našej verejnej výzve adresovanej vládnym predstaviteľom nespochybňujeme potrebu odstrániť existujúcu dvojzmennú prevádzku na základných školách.

Zdôrazňujeme však, že tento problém sa reálne dotýka segregovaných škôl fungujúcich priamo na miestach, kde žijú vylúčené rómske komunity, alebo v ich blízkosti. Jeho riešenie prostredníctvom rozširovania kapacít týchto škôl podľa nás nemá potenciál prispieť k odstráneniu segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Naopak, ich segregáciu bude ďalej udržiavať a v konečnom dôsledku ju prehĺbi. Zvolený prístup vlády je podľa nás v zjavnom v rozpore s napĺňaním cieľov vlády v oblasti odstraňovania segregácie rómskych detí stanovených v Pláne obnovy a odolnosti, ako aj v Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov a Rómok do roku 2030. Takisto je v rozpore s platnou 1 Výzva a ďalšie súvisiace informácie sú zverejnené na: https://www.minedu.sk/vyzva-na-odstranenie-

dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol/

2 Výzva a ďalšie súvisiace informácie sú zverejnené na:https://www.minedu.sk/vyzva-na-projektovu-podporu- na-odstranenie-dvojzmennej-prevadzky-zakladnych-skol/

Foto: Lustračné

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama