15. apríla 2024

Výzva na odvolanie vedenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

My zástupcovia menšín, bývalí a aj súčasní zamestnanci a spolupracovníci Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

vyzývame NR SR, poslancov, Ministerstvo kultúry a príslušné orgány aby okamžite konali, urobili hĺbkovú kontrolu a audit činnosti a hospodárenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond  už od svojho založenia je v neustálom omeškaní s riešením základných úloh a svojej činnosti.  Táto nefunkčnosť dlhodobo škodí všetkým národnostným organizáciám, ktoré podávajú svoje žiadosti a tieto nie sú posudzované a administrované v reálnom čase.

Predošlé vedenie ako aj aktuálna riaditeľka fondu Alena Kotvanová dokazujú svoju nekompetentnosť a potvrdzujú oprávnené pochybnosti o ich čistých úmysloch transparentne rozdeľovať finančné prostriedky určené na národnostnú kultúru.

Šedá eminencia fondu a reálna riaditeľka, ktorá riadi aj oficiálnu riaditeľku je Dagmar Čerťanská – súčasná „samozvaná“ ekonomická riaditeľka Fondu – bývalá manželka pána Dušana Hégliho – umelecký riaditeľ Tanečného divadla Ifjú szivek. Pani Čerťanská na základe inštrukcii pánov Hégliho, Atillu Lovásza, Ábela Ravasza a za všetkým stojí  Konrád Rigó, bývalý štátny tajomník ministerstva kultúry,  úkolujú pani Kotvanovú.

Majú slušne vybudovanú vnútornú sieť fungujúcu v odborných radách, do ktorých sú nominovaní vždy vopred s nimi odobrení kandidáti, ktorí rozhodujú o žiadostiach vopred určených, zároveň takto dokážu manipulovať aj s menšími organizáciami, ktoré im prihrávajú do kariet aj vo voľbách (nie iba na úrovni Fondu), tzv. majú v rukách fiančné prostriedky Fondu! Už pri bývalom riaditeľovi pána Norberta Molnára vybudovali svoju vnútornú dobre fungujúcu štruktúru, ktorý im neoponoval, nakoľko sám bol neznalý v danej oblasti a zároveň dosadený s pánom Rigó Konrádom, ako za zásluhu vo funkcii šéfredaktora Új Szó – prostredníctvom ktorého ovplyvňoval názory maďarských „voličov“ najmä v oblasti diania na politickej scéne, ktorého pokyny podstivo plnil. 

Pani Čerťanská spolu s pani Kotvanovou majú prístup ku všetkým žiadostiam, z ktorých vedia vynášať informácie, na základe ktorých už ich ľudia vedia vypracovať projekty/žiadosti konkurencie schopné (aby v prípade sťažností zo strany neúspešných žiadateľov vedeli argumentovať, prečo obstáli žiadosti ich ľudí), ktoré komisie už po predbežnej dohode a vopred schváleného scenára ohodnotí. Ostatní žiadatelia sa musia uspokojiť s omrvinkami. Pani Čerťanská stojí aj za výmenou externých firiem poskytujúce služby v oblasti účtovníctva , presné údaje sú dohľadatelné v archíve zmlúv, resp. v CRZ centrálnom registri zmlúv.

Aj advokátska spoločnosť je veľmi zaujímavá, zastrešuje aj fond na podporu umenia…. Výhodou externých firiem, ktoré sú už nimi dosadené je, že nikto okrem vedenia tzv. pani Kotvanovej a Čerťanskej nemá prehľad o nekalých praktikách a personálnom obsadenstve, kde pani Čerťanská v minulosti neváhala zamestnať svojho syna vysokoškoláka ako aj jeho priateľku na dohodu za slušnú odmenu, pričom mládež max 2 krát sa ukázala v sídle Fondu, samozrejme takéto umelo vytvorené pracovné pozície boli využité aj zo strán pána Ravasza… Častá personálna zmena je ich obľúbenou metódou ustráženia vnútorných nekalých praktík !!! Informácie o personálnych zmenách sú dohľadatelné v archíve zmlúv, respektíve v prípade, že zmluvy sa náhodne nenájdu, tak prostredníctvom sociálnej poisťovne. Podotýkame aj keď radi falšujú/prispôsobujú zápisnice zo zasadnutí napr, správnej rady najmä keď chcú zakryť personálne zmeny spôsobom zmeny organizačného poriadku, ale nie sú až takí bystrí aby im došlo, že zápisnice sú vyhotovené v troch verziách, z ktorých jednu má aj Ministerstvo kultúry!!!

Kto je kto v schéme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ? :

Ďalšia zaujímavá osoba je Dušan Hégli – v zákulisí zohráva významnú úlohu, bývalý manžel pani Čerťanskej!!!, ktorá záhadne vždy zotrváva vo fonde aj po viacnásobných personálnych zmenách za ktorými stojí práve ona (bol príklad, keď neváhali ani pristúpiť k personálnej zmene prostredníctvom zmeny organizačného poriadku, len aby odstránili pre nich nevhodnú osobu). Pán Hégli je predĺženou rukou pána Rigóa, ktorý rozhoduje ( je špičkou ľadovca) o všetkých zmenách personálnych tak kmeňových zamestnancov ako aj obsadenie odborných rád. Pán Hégli je človek, ktorý je si vedomý toho, že je „nedotknuteľný“ a tak sebavedome narába s rozpočtom Fondu ako aj umeleckého divadla Ifjú Szívek.

Ábel Ravasz – bývalý splnomocnenec Vlády SR pre rómsku komunity, úzko spolupracuje na „smerovaní! Fondu!!!  Žiadosti Krisztiána Németha mimochodom, ktorý je bratom pána Ravasza, sú takmer vždy ohodnotené v plnej výške žiadanej sumy… takisto pani profesorky Ilony Némethovej mimochodom matky pána Ravasza.

Attila Lovász – riaditeľ sekcie v RTVS, bývalý člen správnej rady Fondu, člen odbornej rady … taktiež zohráva dôležitú úlohu ako úzko spolupracujúci „odborník“… S Norbertom Molnárom, predchádzajúcim riaditeľom fondu, nastavil schémy vysávania zdrojov pre ich vlastné účely a spriaznené osoby. Obdobne funguje aj v RTVS kde zadáva zákazky svojim ľuďom.

Konrád Rigó – bývalý štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, politik …. špička ľadovca, ktorý už od vzniku Fondu stojí na čele dokonalo fungujúcej skupinky ovládajúcej celý rozpočet Fondu, ktorý po verejne dostupných informáciách z obavy straty vplyvu nad fungovaním Fondu už vo veľkom osočuje ministerku kultúry na svojom Facebooku  ale nie z dôvodu, že má záujem o zlepšenie činnosti fondu ale z obavy aby sa nepreukázali ich nekalé praktiky!

Po stručnej analýze fungovania Fondu, ako verejnoprávnej inštitúcie, ktorá by mala slúžiť v prospech všetkých národnostných menšín za účelom zachovania a budovania ich kultúrnej identity a tak spestriť kultúrne bohatstvo nášho štátu, musíme konštatovať, že je nehorázne, aby skupina „našich ľudí“ ovládala túto unikátnu inštitúciu !!!!

Výmena vedenia Fondu je nevyhnutná priam žiadúca už aj z úcty k národnostným menšinám žijúcim na území nášho štátu, ako aj z dôvodu, aby táto inštitúcia mohla plnohodnotne a v súlade s osobitným predpisom č. 138/2017 Zb. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá jednoznačne zakotvuje práva menšín žijúcich na území štátu, napĺňať účel, za akým bol zriadený!!!

Vo vedení Fondu ABSENTUJE odbornosť, ako aj schopnosť efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami, ktoré podotýkame sú verejnými zdrojmi zo štátneho rozpočtu, od občanov, s ktorými NIKTO nemôže nakladať ako s vlastnými a uspokojovať svojich prívržencov!!!!!

       V roku 2021 v Projekte riadenia a rozvoja Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, na základe ktorého zvíťazila terajšia riaditeľka fondu vo výberovom konaní , vo svojej koncepcii rozvoja fondu deklarovala zaviesť, opatrenie zamerané na zber dát o realizovaných projektoch v elektronickom, strojovo spracovateľnom formáte, ich hodnotenie a následné sprístupňovanie, ako aj zapracovanie modulu sledovania výsledkov do registračných systémov s cieľom zvýšenia efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na dotačnú činnosť a transparentnosti.

Túto úlohu dodnes nesplnila a verejnosť nemá dodnes možnosť na webovej stránke fondu sledovať vyhodnotenia, výstupy či foto a video dokumentáciu z realizácie jednotlivých projektov a posúdiť tak adekvátnosť vynaložených finančných prostriedkov, či adekvátnosť udeľovania dotácií jednotlivým žiadateľom.  Súvisí to predovšetkým s neakceptovateľným stavom, kedy FPKNM kontroluje vyúčtovania, vyhodnotenia a výstupy projektov, nie bezprostredne po predložení vyúčtovaní, ale až o cca 4 roky po ich predložení na hranici so zákonnou povinnosťou uchovávať tieto dokumenty. Nastáva tak stav, kedy všetci žiadatelia ďalej poberajú dotácie, hoci nie je jasné, či a v akej kvalite realizovali svoje projekty v predchádzajúcich 4 rokov a či nie sú žiadateľmi problémovými ( či po realizačnej, obsahovej stránke, alebo v zmysle finančného vyúčtovania projektov ).

Tento stav značne skresľuje aj možnosť objektívne hodnotiť žiadosti odbornými radami. Približné 4-ročné meškanie vo vyhodnocovaní tak spôsobuje, že nie je možné predvídateľné a transparentne nastaviť harmonogram a odpočet plnenia úloh FPKNM na základe výsledkových indikátorov, ktoré by mali informovať o celkovom vývoji v rámci národnostnej časti kultúrneho sektora a tvorby krátkodobých, strednodobých a dlhodobých kultúrnych politík jednotlivých národnostných menšín.

   FPKNM nie je otvorený k širokej odbornej diskusii, hoci bez takejto spolupráce, zdieľania skúseností a know-how nie je možné držať krok s aktuálnymi trendmi a budovať moderný systém podpory kultúry národnostných menšín. V záujme vytvárania priaznivých podmienok na vznik, rozvoj, šírenie a prezentáciu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín systematicky nekomunikuje a nespolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy vrátane vyšších územných celkov, verejnoprávnymi inštitúciami Spomenuté sa nedeje, aj keď v Projekte riadenia a rozvoja Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, na základe ktorého Alena Kotvanová vyhrala výberové konanie na riaditeľku FPKNM má v koncepcii rozvoja fondu tento bod dôležité miesto.

   V Projekte riadenia a rozvoja Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, na základe ktorého Alena Kotvanová vyhrala výberové konanie na riaditeľku FPKNM, má v rámci koncepcie rozvoja dôležité miesto aj myšlienka, že „Nezávislosť inštitúcie nemožno interpretovať ako nezávislosť od názorov národnostných menšín“. Žiaľ, momentálne sa deje presne to, že nezávislosť inštitúcie je riaditeľkou fondu interpretovaná ako nezávislosť od názorov predstaviteľov národnostných menšín. FPKNM neinicioval a neiniciuje žiadne diskusie, prieskumy, dotazníky o smerovaní Fondu, za účasti zástupcov národnostných menšín a ich organizácií a volených orgánov FPKNM . 

Všetky vyššie spomenuté nedostatky, pochybenia až podozrenia na trestnú činnosť sú dôvodné na okamžité odvolanie vedenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama