6. októbra 2023

V 60 zapojených obciach SR prichádza k systémovému riešeniu a výrazným komplexným zmenám pre marginalizované rómske komunity

Bratislava (6. október 2023) – Národný projekt Rozvojové tímy I. fáza prináša do obcí komplexné riešenia. Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej „MRK“) prostredníctvom komplexného integrovaného prístupu bude mať dopad na celú sídelnú komunitu. Je to hlavná aktivita, ktorou štartuje svoje pôsobenie Národný projekt Rozvojové tímy I. (ďalej NP RT I.) v 60 vybraných obciach Slovenska. Jeho prijímateľom je Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej „ÚV SR/ÚSVRK“). Celkové finančné krytie tohto strategicky dôležitého projektu je takmer 69,6 mil. eur z prostriedkov EÚ.

Národný projekt Rozvojové tímy I. sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Programu Slovensko 2021-2027. Má za cieľ zabezpečiť vzájomnú previazanosť mäkkých aktivít v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti a protirómskeho rasizmu s nevyhnutnými infraštruktúrnymi investíciami na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov nielen MRK, ale celej obce a na základe potrieb samosprávy a jej občanov.

„Ide tu o historický Národný projekt, prvý raz ide o komplexný prístup k MRK a generačnej chudobe. Zameriava sa vzájomne aj na mäkké aj na tvrdé aktivity, len v ktorých prepojenosti môžeme dosiahnuť žiadúce výsledky. Dohľad odborného tímu rozvojových pracovníkov tak uľahčí prácu samosprávam a pomôže s konkrétnymi riešeniami pre konkrétnu obec.

Národný projekt Rozvojové tímy I. sa nesústreďuje len na sídelnú rómsku komunitu, ale rešpektujúc princíp 3D desegregácie, degetoizácie, destignácie pomáha aj nerómskej časti, či už mesta, alebo obce. Úspešnosť tohto Národného projektu v očakávaní viditeľných výsledkov pre zlepšenie životov v generačnej chudobe je veľmi vysoká,“ zhodnotil význam tohto strategického projektu splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Ján Hero.
V jednotlivých obciach budú v Centrách rozvojových tímov pôsobiť pracovníci, odborne vyškolení a zameraní na rôzne problémové oblasti a ako ďalej dodal splnomocnenec vlády SR, Ján Hero: „Samosprávy, zapojené do národného projektu rozvojových tímov, budú môcť, v rámci samostatnej integrovanej výzvy zameranej na občiansku a technickú infraštruktúru, čerpať financie na investície ako je napríklad výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov, budovanie stokových sietí a čističiek odpadových vôd, budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo, alebo iné či už vhodné, alebo potrebné opatrenia.

Cieľom bude vytvoriť dôstojné podmienky pre život MRK s ohľadom na prínos pre celú obec.“
Adriana Ďatková, riaditeľka Odboru implementácie projektov ÚV SR/ÚVSRK ďalej uviedla: „Oprávnenými užívateľmi je 60 obcí z Atlasu rómskych komunít, identifikovaných na základe výberových kritérií, internej analýzy Atlasu rómskych komunít, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov v hodnotení a zároveň prejavili písomný súhlas so zapojením sa do NP RT I..“
Metodológia výberu obcí bola založená na vyváženom pomere rómskej a nerómskej populácie v menších obciach v dobiehajúcich regiónoch.

V týchto lokalitách sa nachádzajú najmenej rozvinuté, najviac sociálnym vylúčením postihnuté alebo ohrozené a segregované marginalizované rómske komunity v rámci územia nášho štátu. Rozvojový tím v každej obci sa skladá zo siedmych povinných a niekoľkých nepovinných pozícií, ktoré sú zamestnancami obce na trvalý pracovný pomer: „Medzi povinných členov patrí pozícia Nene, Nenementorka, Rozvojový pracovník pre komunitné plánovanie, Rozvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre mládež, Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo a Sociálny pracovník,“ spresnila projektová manažérka NP RT I., Ingrid Zubková. Obec si môže zvoliť aj dvoch doplnkových členov na základe identifikovaných potrieb:

„Môže ísť o asistenta Centra rozvojového tímu, asistenta pre vzdelávanie, asistenta mládeže, asistenta pre bývanie a finančnú oblasť, poradcu pre rodičov či misijno-pastoračného pracovníka.“
Podľa Ingrid Zubkovej k hlavným úlohám Centier rozvojových tímov patrí aj organizovanie komunitných stretnutí, komunitných fór: „Komunitné fóra majú za cieľ identifikovanie potrieb a problémov celej komunity a pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť prostredníctvom rozvojových tímov a integrovanej výzvy zameranej na infraštruktúrne operácie.“ Foto:Lustračne

Mgr. Michaela Kotradyová
PR/ Komunikačné
Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Zdieľať

Facebook
Email
Twitter
LinkedIn
Facebook

Mohlo by vás zaujímať:

Reklama